Pripyat River, Polesia. Photo by Viktar Malyshchyc.