Przewalski’s horses in the Chornobyl REBR. Photo by Sergiy Kantsyrenko